Algemeen

Algemeen

De Ichthusschool is opgericht in 1962. Er zijn 15 groepen.

Mevrouw Maria Smiers is directeur van onze school. Er zijn 2 interne begeleiders, Irma Tieleman (groepen 1 t/m 5) en Antoinet Schouten (groepen 6 t/m 8). Behalve groepsdocenten zijn er 2 vakdocenten, juf Paula van beeldende vorming en meester Wim, onze gymdocent. Zij zijn twee dagen per week bezig met hun vak. De school wordt ondersteund door twee administratieve krachten Irene Meijer en Gina Janzon.

In onze school is een voorschool van stg. Impuls, voorschool de Ichthus en een BSO, BSO Goochem, van stichting Prokino aanwezig.

Op de dinsdag van 9:00 – 16:00 uur is mevrouw Chandra Ramsoedh aanwezig. Zij is ouder- en kindadviseur en ondersteunt ouders en leerlingen bij opvoed- en opgroeivragen. Zij werkt gezinsgericht en kan een afspraak maken op school/thuis of op een ouder en kindcentrum (OKC). Zij participeert in de interne zorgstructuur van de school en heeft overleg met de interne begeleider.

Elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben. In de MR zitten ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding). De MR bestaat uit Sjef Veerkamp, Marga Voorn, Ciska Ekkerman (personeelsgeleding), Willemijn Rietkerk, Paul Mache en Hajar El Khattabi (oudergeleding).

Klassenouders

Op school is de hulp van ouders onmisbaar. Zonder de bereidwillige medewerking van ouders zouden veel activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Daarom heeft iedere groep op onze school een klassenouder. De klassenouder komt in actie om het een en ander te regelen wanneer er extra hulp in de klas nodig is.

Ouderbijdrage

Onze school vraagt van de ouders een financiële bijdrage. Dit geld stelt de school in staat om een aantal voorzieningen en activiteiten voor de kinderen te organiseren. Zonder de ouderbijdrage is dit helaas niet mogelijk. De ouderbijdrage is niet verplicht; ouders betalen deze vrijwillig. De ouderbijdrage is vastgesteld op: €55,- per jaar inclusief het schoolreisje. Voor groep 8 is dit een klein gedeelte van de kosten voor de werkweek. Ouders met een inkomen op het minimumniveau kunnen bij de gemeente Amsterdam een bijdrage van €225,- per kind aanvragen om deze kosten en bijvoorbeeld contributie van een sportclub te betalen.